Kaugloetavad veemõõtjad

Lisaks individuaalsele küttekulu arvestussüsteemi paigaldamisele pakume kaugloetavaid veearvesteid.

Neid on võimalik kaasata süsteemi kasutades samu andmekogumiskeskuseid.

Tänu kauglugemissüsteemile olete 100% kaitstud ebaõigete või tähtajaliselt mitte edastatud andmete eest.

Ühejoalised veemõõtjad arvestavad nii külma kui sooja vee tarbimist. Veearvestite tööpõhimõte seisneb tiiviku pöörete arvu mõõtmises proportsionaalselt läbi arvesti voolava vee hulgaga. Tiiviku pöörded edastatakse kuivale rullmehhanismile magnetsiduri vahendusel.

Elektrooniline veearvesti sisseehitatud raadiomooduliga Saksamaa suurtootjalt Siemens on kauglugemissüsteemi üks komponentidest.

 • Suurem mõõtmise täpsus.
 • Võimalus saada kindlaks kuupäevaks kogutud andmeid.
 • Kaitse välise magnetvälja toime eest.
 • „Enesekontrolli“ funktsioon – veearvestiga manipuleerimiskatsed või vee tagasivool fikseeritakse süsteemis.
 • Patarei eluiga 12 aastat.
 • Andmete kauglugemine.

Kauglugemissüsteemi kuuluvad mõõteseadmed, mis edastavad signaalid 868 MHz diapasoonis, ja andmekogumiskeskuste võrgustik. Andmekogumiskeskused paigaldatakse elamu trepikodadesse raadiovõrgu moodustamiseks. Mõõteseadmed edastavad andmeid tarbimise kohta andmekogumiskeskustesse. Meie arvestuskeskus teostab andmete kauglugemise tsentraalsest keskusest GSM või IP ühenduse vahendusel. Seejärel meie saadame korteripõhised arvestused KÜ juhatusele / raamatupidajale. Elanikud ei pea ise näite teatama. Kõik näidud fikseeritakse arvelduskuu viimase päeva seisuga.

Teh_andmed.pdf

Korduma kippuvad küsimused: miks tekib “üldvesi”?

Meie poole pöörduvad tihti kliendid küsimusega: “Kas kaugloetavate veearvestite paigaldamine lahendab “üldvee” probleemi?

Oluline on mõista, et isegi ideaaltingimustel ei lange majaarvesti näit korteriarvestite näitudega kunagi täpselt kokku väga mitmel põhjustel.

Reeglina on peamiseks üldvee tekkimise põhjuseks korterite veearvestite näitude mittetähtaegne edastamine ja nende ebatäpsus (elanikud ümardavad näitusid kuupmeetrini väiksemaks või märgivad neid üles 3-5 päeva enne kuu lõppu). Kaugloetavate veearvestite paigaldamine lahendab eelkõige seda probleemi: tänu süsteemile on võimalik saada kõikide veearvestite täpseid (liitrini) näitusid õigeaegselt.

Kõik näidud tulevad arvestuskuu viimase päeva seisuga. Meie kliendid kinnitavad, et tänu kauglugemisel põhinevale veekulu arvestussüsteemile on saavutatud üldvee vähenemine. On keeruline ennustada, kui palju väheneb üldvesi ühes või teises elamus, kuna lisaks ülalpool nimetatud üldvee tekke põhjusele on olemas ka teisi seda mõjutavaid asjaolusid.

1. Metroloogiline põhjendus.

Igasugu mõõtjate ja ka veearvestite puhul on kindel see, et alati eksisteerib mõõteviga: nt korteri B-klassi veemõõtja suurim lubatud mõõteviga suurtel vooluhulkadel on ±2%, väikestel vooluhulkadel aga võib see ulatuda kuni ±5%. Mõõtetäpsus oleneb ka veemõõtja paigaldamisviisist: kas see paigaldatakse vertikaal- või horisontaalasendisse. Eelistada tuleb horisontaalasendit, kuna selle puhul on mõõtetäpsus suurem.

Oletame, et majas on 300 veearvestit. Vastavalt metroloogias kehtivatele reeglitele, avaldub nende poolt mõõdetava summaarse vee hulga mõõtevea valem alljärgnevalt (teaduslikult: kui mõõtesüsteemi kuuluvate, teineteisest sõltumatute, mõõteseadmete mõõtevigade maksimaalväärtuste ruutude summa ruutjuur):

11Kokkuvõttes võib veearvestite kumulatiivne mõõteviga ulatuda kuni ±34,6%. Kui arvestada lisaks veel peaveemõõtja mõõteviga ±2%, siis saame mõõtevigadest tingitud üldvee koguse ±36,6%. Tegelikkuses nii suurt üldvett tekkida ei saa, kuid teoreetiliselt on see võimalik.

Lõppkokkuvõttes korterite veearvestite summaarne viga on märksa suurem ühe peaveemõõtja veast. Mida rohkem on majas veearvesteid, seda suurem on tõenäosus märkimisväärse erinevuse tekkimiseks.

2. Igal veearvestil on olemas konkreetne alumine mõõtmispiir.

Korterite veearvestid on reeglina A või B klassi täpsusega. A klassi veemõõtja mõõdab usaldusväärselt kogust, mis on suurem kui 60 l tunnis, B klassi veemõõtja – 30 l tunnis. See tähendab seda, et sellest väiksemaid lekke veearvesti ei fikseeri. Lihtsamalt öeldes – kui kraanist voolab vesi väga peene joana, ei pruugi korteriarvesti seda kulu näidata, kuid samas võib sel juhul veekadu olla kuni 6,5m3 kuus. Mõned eriti säästlikud elanikud kasutavad seda omadust ära, jällegi kasvatades tarbitud üldvee hulka. Ka tilguva kraani puhul oleks vee leke 0,6 m3 kuus, lekkiva WC loputuskasti puhul aga lausa kuni 16,5 m3. Kui majas on aga mitu selliseid kortereid, siis ei ole imelik, miks üldvee kogus on suur.

Soovitav on varustada arvesti paigaldamisel tagasilöögi klapiga, mis ebanormaalselt väikestel vee kuludel ei avane ja vett tarbida seega ei võimalda. Ka otsene vargus mõjutab üldvee hulka.

3. Ei tohi unustada ka seda, et üldkasutatavate ruumide (trepikodade) koristamiseks kasutatakse ka vett.

Lõppkokkuvõttes, kaugloetavate veearvestite paigaldamine lahendab ainult ühe üldvee tekkimise probleemi – nimelt tagatakse näitude õigeaegne edastamine ja nende täpsus, mille tulemusena väheneb reeglina ka üldvee hulk.

Kui pärast kaugloetavate veearvestite paigaldamist üldvee kogus on endiselt suur, soovitav on esmasjärjekorras tellida majaarvesti erakorralist taatlust ja jälgida olukorda paar kuud. Kui probleem ära ei kao, siis põhjuseid võib olla jällegi mitu: nt, majaarvesti paigaldusprobleemid, vee kvaliteedist põhjendatud suur mõõteviga, leke torustikus enne korteriarvesteid jm.

Miks sõlmida hooldusleping?

Mõned kliendid on pöördunud meie poole seoses küsimusega: soovitakse ainult paigaldada kütte (vee) arvestussüsteemi, kuid andmete lugemise ja arvestuste teostamisega soovib KÜ juhatus ise tegeleda.

Siinkohal selgitame, et kütte- ja veekulu arvestussüsteemi paigaldus ja edasine hooldus on väga töömahukas ja keeruline protsess, mis nõuab teatud oskuste ja kompetentsuse olemasolu. Elamu trepikotta paigaldatav andmekogumiskeskus on justkui arvutiserver. Nagu side- ja arvutussüsteemides ikka, esineb ka selles süsteemis häireid, mis on tingitud erinevatest igapäevaelu faktoritest: ajutine raadiosignaalide kadu, kulujaoturite töö mõjutamine elanike poolt, raadioeetri tõrge lähissagedustel töötavate võimsate seadmete tööst tingitult jms. Häirete likvideerimiseks on vajalik spetsiaalne kallihinnaline tarkvara, mille soetamine ei ole ühe elamu jaoks otstarbekas.

Väga oluline on ka inimfaktor – meil on olemas spetsialistid, kes on läbinud põhjalikud koolitused välismaal ja kellel on kogemused võimalike probleemide lahendamisel. Peab arvestama, et iseseisev tarbimisandmete kauglugemine ja arvestuste teostamine nõuavad investeeringuid tarkvara ostmiseks ja inimestele töötasu maksmiseks. Mis puudutab andmete lugemist, siis need tulevad kaootiliselt paigaldatud numbritega tabeli kujul. Kasutuskõlbliku arvestuse saamiseks kasutatakse spetsiaalset tarkvara, mis korrastab andmeid ja teeb seda automaatselt.

Meie poole on pöördutud ka järgmise probleemiga: süsteem on küll elamus paigaldatud, kuid seda ei kasutatud ega hooldatud, mistõttu tekkisid häired ja keegi ei ole võimeline süsteemi korda teha. Meie spetsialisti iga väljakutse on tasuline ja kliendi jaoks on odavam ja kasulikum sõlmida meiega hooldusleping, mille raames saab teenuste paketi mõistliku hinna eest.

Teenus sisaldab:

 • Andmete lugemine ja analüüs kaks korda kuus (esimest korda kogutakse andmeid kuu keskel, et veenduda süsteemi toimimise korrektsuses; teist korda kogutakse andmeid arvestuste teostamiseks järgneva kuu alguses)
 • Süsteemi korrapärase töö tagamine: järelvalve terve aasta jooksul
 • Süsteemirikete ja vigade avastamine ja kõrvaldamine (Plommide olemasolul täiendavat tasu ei võeta!)
 • Võrksõlmede juhtprogrammide uuendamine
 • Teenustasu ei võeta perioodi eest, mil kütmist ei toimu, kuid süsteemi kontroll toimub aastaringselt.